Saturday, March 11

6

هميشه از فرار متنفر بودم و
عاشق جنگيدن
نيرويی برام نمونده
خستگی همه روحو جسممو گرفته
... دانشگاه و کار آموزی و
! از همه مهم تر تو
بايد استراحت کنم
... آره باید