Tuesday, June 27

35

درد
همه جونمو گرفته
دکترام که فقط یه چیز میدونن
آزمایش بده
ضعیفی
خوب بخور
!!!خوب بخواب
هیچی نمی فهمن
هیچی