Monday, May 29

26

مگه چیه
خوب تکراری شدی
منم که اهل تنوع
شاید تنوعم یه روزی باز دوباره
تو رو خواست
از کجا معلوم